Vedtægter

S C H A C K-Lokalhistorisk Samvirke i Svendborg Kommune

§ 1
SCHACK er et lokalhistorisk samvirke i Svendborg Kommune og består af Drejø Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv, Skårup Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Samling på Svendborg Bibliotek, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Sørup og Sct. Jørgens Sognes Lokalhistoriske Arkiv, Thurø Lokalhistoriske Forening, Tved Sogns Lokalhistoriske Forening, Tåsinge Museumslaug, Egebjerg Lokalhistoriske Forening – Arkiv og Gudme Lokalhistoriske Arkiv.

Medlemmer kan udtræde ved et års udgang.

§ 2
Samvirkets formål er:

– At koordinere de lokalhistoriske arkiver i Svendborg Kommune.
– At udvikle de lokalhistoriske arkiver.
– At øge kendskab og tilgængelighed til områdets lokalhistorie.

§ 3
Hvert arkiv eller forening udpeger en repræsentant og en suppleant til SCHACK. Repræsentanterne udgør tilsammen styrelsen af SCHACK. Hvert arkiv og forening har en stemme ved afstemninger
Medlemmerne udpeges for en toårig periode fra juni 2007.

§ 4
De enkelte arkiver fortsætter som suveræne institutioner med egen bestyrelse, vedtægter, økonomi og arkivvirksomhed. De enkelte arkiver kan fortsat være selvstændigt repræsenteret i SLA og SLA/Fyn.

§ 5
Styrelsen i SCHACK vedtager sin forretningsorden på sit første møde. Styrelsen udpeger i sin midte et formandskab bestående af en formand, næstformand og kasserer.

§ 6
SCHACK etableres og drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.

§ 7
Beretningen og regnskab udarbejdes i SCHACKs formandskab og forelægges styrelsen på et årligt møde i første kvartal. Forslag til dagsordenen skal være formandsskabet i hænde senest 8 dage inden mødets afholdelse.

§ 8
Ved SCHACKs ophør aftales afviklingen af samvirket med Svendborg Kommune.

§ 9
Vedtægterne kan ændres ved simpelt flertal af de fremmødte på årsmøde på forslag fra styrelsen.